Ga verder naar de inhoud

Everzwijncoördinator

De everzwijncoördinator zorgt samen met lokale stakeholders voor een goede balans rond het beheer van everzwijnen. 

Vertalen van gezamenlijke afspraken...

Om de vele tegenstrijdige belangen rond everzwijnen af te wegen en tot een gezamenlijke visie en actie te komen, voorziet de jachtwetgeving in een structureel overleg met alle terreinbeheerders in de ‘faunabeheerzones’. Dit zijn tien geografisch afgebakende zones in Vlaanderen met een samenhangend everzwijnbeheer.  

 

Op dit overleg maken alle betrokkenen de balans op van de voor- en nadelen van everzwijnen binnen de faunabeheerzone, of delen ervan. Is de balans negatief, dan maken we samen met de betrokken partijen werk van een nieuwe situatie waarin zowel de kost als de impact van everzwijnen en het beheer ervan voor iedereen meer aanvaardbaar is.  

...naar het lokale niveau

De afspraken binnen een faunabeheerzone moeten vervolgens lokaal (een wildbeheereenheid, gemeente, probleemgebied…) toegepast worden. Dat is niet gemakkelijk. Lokale afspraken zijn vaak niet concreet genoeg, of worden niet uitgevoerd. 

 

Hier is een rol weggelegd voor de everzwijncoördinator, om samen met alle stakeholders een goede balans te vinden in het beheer van everzwijnen op lokaal niveau, rekening houdend met de ruimere context. 

Taken van de everzwijncoördinator

De everzwijncoördinator zet maximaal in op goed onderbouwde en gedragen beslissingen. Het takenpakket van de coördinator is dan ook erg divers. 

  • Opbouwen van een lokaal netwerk om langdurige samenwerkingen tussen lokale stakeholders te bevorderen.

De everzwijncoördinator neemt deel aan het overkoepelend beleidsoverleg, zit mee aan tafel bij de faunabeheerzones, en volgt het lokale overleg op. Op vraag van lokale stakeholders leidt de coördinator het overleg, treedt op als neutrale partij in conflictsituaties en geeft advies voor een goede gebiedsgerichte werking. De everzwijncoördinator geeft de verantwoordelijkheid aan alle betrokkenen en volgt op of afspraken correct uitgevoerd worden. Waar nodig neemt de everzwijncoördinator ook zelf initiatief voor overleg.

 

  • Ad hoc advies verlenen bij probleemsituaties.

Bij een dringende melding wordt het probleem in kaart gebracht, en worden de noden met de lokale betrokkenen besproken. Op basis van een terreinbezoek geeft de everzwijncoördinator advies over mogelijke maatregelen.

 

  •  Delen van kennis vanuit een neutraal en onderbouwd perspectief.

De everzwijncoördinator is het aanspreekpunt voor stakeholders voor het aanleveren van informatie over everzwijn(beheer), en denkt mee bij het uitwerken van communicatie- acties.

 

Informatie, advies of ondersteuning nodig?